Nové Stanovy Asociace odborných velkoobchodů a výrobců technických zařízení budov

28.6.2013 Schváleno valnou hromadou dne 10. dubna 2013 a MV ČR dne 13.6.2013

 

                                                    Stanovy

 

Asociace odborných velkoobchodů a výrobců technických zařízení budov – O.S.

 

Tyto Stanovy vymezují charakter, postavení, úkoly a organizaci Asociace odborných velkoobchodů a výrobců   technických  zařízení budov  O.S.   - dále jen Asociace

 

 

 

                               Charakter a postavení Asociace

 

                                                    § 1

 

Asociace  je nezávislé, dobrovolné a otevřené profesní sdružení právnických a fyzických osob, podnikajících v oboru TZB a v odvětvích a oborech navazujících, které se sdružily na ochranu svých hospodářských a sociálních zájmů v souladu s právními předpisy ČR.

 

                                                    § 2

 

Asociace odborných velkoobchodů a výrobců  technických zařízení budov, je samostatným právním subjektem. Je založena v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů. Je registrována Ministerstvem vnitra pod. č. j . MV VS/1 – 22240/93 – R.

 

 

 

                                                § 3

 

Sídlem Asociace je Bartoškova ul. 18,  140 00 Praha 4

 

 

 

                                    Hlavní úkoly Asociace

 

                                                     § 4

Asociace působí v souladu s obecným posláním obchodu v tržním hospodářství. K

 

jejím hlavním úkolům souvisejícím se zvláštnostmi obchodu patří:

 

a) hájit společné zájmy svých členů a prosazovat je vůči orgánům státní správy, územním,

 

odborovým a jiným subjektům,

 

b) podílet se na tvorbě a zdokonalování právních předpisů, které zajišťují rovné podmínky

 

podnikání pro všechny podnikatelské subjekty v ČR, na formování pravidel hospodářské,

 

finanční, daňové, úvěrové a environmentální politiky vůči subjektům působícím v obchodu s TZB,

 

c) dbát o vytváření podmínek ochrany hospodářské soutěže a tržního prostředí, na dodržování

 

obchodní etiky zejména mezi členy Asociace,

 

d) prosazovat vytváření podmínek pro rozvoj společného evropského trhu a obchodních vztahů

 

se třetími zeměmi,

 

e) zasazovat se o zvýšení autority a prestiže povolání v obchodu, napomáhat v

 

této oblasti rozvoji odborného školství,

 

f) spolupracovat s dalšími podnikatelskými a zaměstnavatelskými institucemi, s Hospodářskou

 

komorou ČR, navazovat kontakty s obdobnými institucemi v zahraničí, s mezinárodními

 

institucemi a spolupracovat s nimi,

 

g) zaujímat v zájmu většiny členské základny Asociace Stanoviska k zásadním ekonomickým, sociálním a ekologickým otázkám a problémům a jejich odborným a legislativním řešením,

 

 

 

(2) Asociace pro své členy v rámci svojí činnosti:

 

a) zajišťuje informační systém,

 

b) soustřeďuje, analyzuje a zpracovává důležité poznatky a zkušenosti z práce podnikatelů v

 

oblasti obchodu  TZB doma i v zahraničí, popularizuje a rozšiřuje je tak, aby mohly být účelně využívány v praxi,

 

c) poskytuje a zprostředkuje svým členům odborné, informační, analytické, ekonomické, konzultační a právní služby,

 

d) prezentuje své členy na konferencích, odborných seminářích a propagačních akcích a veletrzích v tuzemsku i v zahraničí, podílí se na přípravě doprovodných programů,

 

e) v zájmu svého poslání může Asociace vyvíjet hospodářskou činnost, nebo se může podílet

 

majetkovou účastí na jiném subjektu, jehož předmět činnosti bude v souladu se zájmy členů

 

Asociace a v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Asociace. Asociace je oprávněna poskytovat placené služby, a to jak svým členům, tak i dalším subjektům,

 

f) Asociace nezasahuje do vnitřních záležitostí svých členů.

 

 

 

Své hlavní úkoly Asociace konkretizuje pro vymezené období Valnou hromadou do (zpravidla tříleté) Strategie činnosti Asociace.

 

 

 

                                                  Trvání Asociace

 

                                                        § 5

 

 

 

Asociace je zřízena na dobu neurčitou.

 

 

 

                                              Vznik a zánik členství

 

                                                         §6

 

 

 

 (1) Členy Asociace se mohou stát fyzické a právnické osoby, jejichž předmětem činnosti jsou obchod v oboru TZB  nebo související služby.

 

(2) Členství v Asociaci vzniká na základě písemné přihlášky a jejím přijetím představenstvem a nabývá účinnosti dnem zaplacení členského příspěvku, a to dnem připsání příslušné částky na účet Asociace.

 

(3) Přidruženým členem (partnerem) Asociace se může stát subjekt sympatizující se zaměřením a činností Asociace (bez hlasovacího práva nebo s hlasem poradním) po přijetí představenstvem. Partner má právo se účastnit aktivit a akcí pořádaných Asociací. Platí příspěvek ve výši stanovené Valnou hromadou Asociace.

 

(4) Čestným členem Asociace se může stát osoba, která se významně zasloužila o Asociaci nebo  je významnou osobou z podnikatelských kruhů. Čestné členství vzniká a zanikározhodnutím představenstva, které informuje Valnou hromadu. Má hlas poradní.

 

 

 

 

 

                                                        § 7

 

 

 

(1) Řádné členství, popř. partnerství, zaniká

 

a) vystoupením z Asociace ke konci kalendářního roku za podmínky, že člen oznámí své

 

vystoupení nejpozději do 30. září běžného roku,

 

b) ukončením v případě déletrvajícího nebo opakovaného neplnění povinností člena uvedených v

 

ustanovení § 9 Stanov Asociace. Řádnému členu, popř. partneru Asociace, který závažným způsobem porušil povinnosti člena Asociace nebo členovi, který nesplnil v termínech a řádně své povinnosti, může být představenstvem dočasně pozastaven výkon jeho práv. Vůči rozhodnutí se může odvolat k Valné hromadě Asociace. O podmínkách zrušení členství nebo zrušení tohoto omezení rozhoduje představenstvo Asociace.

 

(2) Členům, kterým zaniklo členství v Asociaci, nepřísluší nárok na navrácení členského příspěvku a

 

nevznikají jim ani žádné jiné majetkové či nemajetkové nároky vůči Asociaci.

 

(3) O ukončení členství, z důvodů uvedených v těchto Stanovách, rozhoduje představenstvo Asociace a o vzniku či  zrušení  členství  informuje Valnou hromadu.

 

 

 

                                        

 

 Práva a povinnosti členů

 

                                                          § 8

 

 

 

Práva a povinnosti členů Asociace jsou určeny Stanovami Asociace.

 

 

 

                                                          § 9

 

 

 

Členové Asociace mají zejména tato práva:

 

a) volit nebo být volen do všech orgánů Asociace. Podílet se na rozhodování Valné hromady dle §14 těchto Stanov. Předkládat představenstvu Asociace své návrhy na úpravy základních asociačních dokumentů, na doplnění programu Valné hromady a navrhovat kandidáty pro volby do asociačních orgánů,

 

b) na ochranu a podporu svých zájmů Asociace v rozsahu vymezeném Stanovami a v souladu

 

s nimi; účastnit se na přípravě stanovisek Asociace k zásadním otázkám obchodu TZB  a legislativy projednávané Asociací,

 

c) na podporu Asociace při jednáních s kompetentními orgány státní a krajské správy v oblasti

 

ekonomické, environmentální a sociální,

 

d) využívat všech informací poskytovaných Asociací a jejím informačním systémem, pokud

 

nejsou předmětem obchodního tajemství nebo chráněny zákonem o ochraně osobních údajů,

 

e) využívat všechna zařízení, která má Asociace k dispozici a výhod, které poskytuje, vč. prezentace

 

svého členství v Asociaci a jejího loga,

 

f) sdružovat se podle svých zájmů do odborných sekcí a v dalších organizačních složkách Asociace.

 

 

 

Povinností členů Asociace je:

 

a) dodržovat Stanovy a etický kodex Asociace,

 

b) chránit dobré jméno Asociace a nepoškozovat svým jednáním jeho pověst,

 

c) platit v termínu splatnosti členský příspěvek za běžný kalendářní rok ve výši stanovené

 

Valnou hromadou Asociace ( či jí schváleným platebním řádem),

 

d) platit v termínu smluvní závazky běžného kalendářního roku spojené s poskytováním služeb

 

Asociace (ve smyslu uzavřené mandátní smlouvy),

 

e) platit v termínu splatnosti další individuálně dojednané služby poskytované Asociací,

 

f) oznámit Asociaci nejpozději do 15 kalendářních dnů vstup člena do konkurzu nebo jiný způsob

 

řešení úpadku, vstup do likvidace, případně ztrátu jeho podnikatelského oprávnění,

 

g) oznamovat Asociaci změny údajů, které mu poskytl při členské registraci,

 

h) poskytovat Asociaci vyžádané informace pro vytváření asociačních a odvětvových Stanovisek

 

přehledů a argumentace vůči orgánům státní správy, domácím a zahraničním partnerům

 

Asociace.

 

 

 

                                               Orgány a organizační složky Asociace

 

                                                                          §10

 

 

 

Orgány Asociace jsou

 

a) Valná hromada,

 

b) představenstvo v čele s prezidentem,

 

c) dozorčí rada v čele s předsedou.

 

 

 

Statutárním orgánem Asociace je představenstvo v čele s prezidentem, který je oprávněn jednat jménem Asociace navenek ve všech záležitostech.

 

Členy orgánů jsou právnické osoby, vyjma prezidenta, který je volen vždy jako fyzická osoba. Dle potřeby může představenstvo zřizovat dočasné orgány potřebné k zajištění činnosti

 

Asociace.

 

 

 

                                                                     § 11

 

Organizační složky Asociace jsou

 

a) sekretariát Asociace v čele s výkonným ředitelem,

 

b) platformy a odborné či zájmové sekce / komise Asociace. Asociace může vytvářet jednorázové (ad hoc) nebo trvalé projektové, expertní nebo jiné účelové týmy.

 

                               

 

        

 

         Zastupování Asociace a podpisování za Asociaci

 

                                                                       §12

 

 

 

Jménem představenstva Asociace, jako statutárního orgánu Asociace, jedná a podepisuje všechny záležitosti vyplývající z plnění hlavních úkolů prezident Asociace. V době jeho nepřítomnosti je k tomu pověřen viceprezidentna základě písemné plné moci. Za Asociaci může jednat a  podepisovat  výkonný ředitel v rozsahu a způsobem stanoveným podpisovým řádem Asociace. Podpisový řád rovněž stanoví rozsah oprávnění zaměstnanců sekretariátu asociace jednat za Asociaci. Rozsah oprávnění  výkonného  ředitele, případně ostatních  pracovníků  sekretariátu,  může být upraven (i rozšířen) rozhodnutím představenstva Asociace. Pokud vyžadují právní předpisy, aby byl úkon proveden písemně (kromě pracovněprávních úkonů) jsou  výkonný  ředitel  a ostatní pracovníci sekretariátu oprávněni je učinit na základě písemné plné moci.

 

Podepisování jménem Asociace nebo za Asociaci se řídí podpisovým řádem Asociace schváleným

 

představenstvem (dále jen představenstvo).

 

 

 

 

 

                                          Valná hromada, její svolání a místo konání

 

                                                                         § 13

 

 

 

(1) Valnou hromadu tvoří členové Asociace ve smyslu § 6 odst. 1 těchto Stanov.

 

(2) Řádnou Valnou hromadu s volbou představenstva svolává představenstvo nejméně jednou za tři

 

roky. K naplňování, aktualizaci, finančnímu zabezpečení Strategie činnosti asociace a stavu členské

 

základny pořádá představenstvo Asociace zpravidla jedenkrát za rok bilanční  konferenci členů.

 

(3) Mimořádnou Valnou hromadu je představenstvo povinno svolat

 

a) jestliže se na tom usnese předchozí Valná hromada,

 

b) vyžadují-li to vážné zájmy Asociace,

 

c) požádá-li o to alespoň jedna třetina členů Asociace písemně a s uvedením, jaké návrhy hodlají

 

Valné hromadě  předložit,   v takovém případě je představenstvo povinno mimořádnou Valnou

 

hromadu svolat nejpozději do 40 ti kalendářních dnů po obdržení žádosti,

 

d) požádá-li o svolání svým usnesením dozorčí rada.

 

(4) Valnou hromadu svolává představenstvo. Pozvánka musí obsahovat program, termín a místo

 

konání a musí být odeslána elektronickou formou nejpozději 15. kalendářní den před konáním Valné

 

hromady. Spolu s pozvánkou musí být rovněž elektronickou formou zaslán popis návrhů,  které

 

představenstvo hodlá Valné hromadě předložit.

 

 

 

 

 

                              Podmínky a výkon hlasovacího práva, řízení Valné hromady

 

                                                                    § 14

 

 

 

(1) Každý člen je oprávněn zúčastnit se Valné hromady.

 

(2) Na každého člena připadá jeden hlas (mimo partnera).

 

(3) Člen může vykonávat svá práva na Valné hromadě prostřednictvím svého zástupce nebo jako

 

fyzická osoba. Člen se může nechat při výkonu svých práv na Valné hromadě z důvodu své

 

nepřítomnosti zastupovat jiným členem asociace, kterého k tomu písemně zmocní. Písemné

 

zmocnění nemusí být opatřeno ověřeným podpisem.

 

(4) Hlasování se děje aklamací. Tajně se hlasuje, požádá-li o to kterýkoliv člen a schválí-li to Valná

 

hromada.

 

(5) Valné hromadě předsedá a její jednání řídí Valnou hromadou zvolený předsedající.

 

(6) Předsedající zajistí sepsání prezenční listiny přítomných a schválení jednacího řádu Valné

 

hromady.

 

(7) O konání Valné hromady se sepíše zápis, ve kterém musí být uvedeny skutečnosti rozhodné pro

 

platné usnesení, návrhy stran a výsledek hlasování. Zápis podepisuje předsedající Valné hromady

 

a ověřovatelé zápisu. Zápis musí být elektronicky doručen všem účastníkům dohodnutým

 

způsobem.

 

 

 

 

 

                                      Podmínky platného usnesení Valné hromady

 

                                                                  § 15

 

 

 

(1) Valná hromada je vrcholným orgánem Asociace a přísluší jí rozhodovat o základních otázkách

 

činnosti.

 

(2) Valná hromada

 

a) schvaluje Strategii činnosti a další dokumenty pro rozvoj a práci Asociace, vč. jejich finančního

 

zabezpečení,

 

b) schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření Asociace,

 

c) rozhoduje o přijetí a změnách Stanov,

 

d) volí a odvolává prezidenta, viceprezidenta/y, členy představenstva a dozorčí rady, stanoví počet členů představenstva. Funkční období představenstva a dozorčí rady je tříleté. Funkční období člena představenstva a dozorčí rady nekončí dříve, než je zvolen nebo kooptován za dosavadního člena nový člen. Opětovná volba v obou orgánech je možná,

 

e) rozhoduje o návrhu likvidace Asociace, o odvolání proti vyloučení, pozastavení výkonu

 

členských práv.  

 

(3) Hlasování Valné hromady je platné, je-li přítomna nebo zastoupena nadpoloviční většina Asociace,

 

pokud není těmito Stanovami upraveno jinak (§ 14). Usnesení je přijato, jestliže pro něj

 

hlasovala nadpoloviční většina přítomných nebo zastoupených členů.

 

(4) Není-li Valná hromada způsobilá se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny od doby, na kterou byla

 

svolána, svolává se náhradní Valná hromada, které je schopna se usnášet za přítomnosti čtvrtiny

 

všech členů. Náhradní Valná hromada má pravomoci řádné Valné hromady.

 

 

 

 

 

 

 

                                      Představenstvo, jeho postavení

 

                                                         § 16

 

 

 

(1) Představenstvo je řídícím a statutárním orgánem asociace a má nejméně pět a nejvíce  devět členů. Je složeno z prezidenta, viceprezidenta/ů a členů představenstva s tím, že složení představenstva odráží strukturu členské základny Asociace.

 

(2) Uvolní-li se místo člena představenstva v průběhu funkčního období, může být obsazeno členem,

 

který je představenstvem kooptován. V době mezi Valnými hromadami lze kooptovat až jednu

 

třetinu původně zvolených členů. Funkční období kooptovaných členů končí společně s funkčním

 

obdobím ostatních členů představenstva.

 

(3) Představenstvo vykonává zejména tyto činnosti:

 

a) svolává řádnou, popř. mimořádnou Valnou hromadu,

 

b) zajišťuje realizace usnesení Valné hromady,

 

c) navrhuje strategii činnosti Asociace na příští období a způsob jejího zabezpečení,

 

d) provádí podle naléhavých aktuálních potřeb kooptace ve složení představenstva,

 

e) určuje způsoby a prostředky k zajišťování rozvoje Asociace, včetně jeho ročních rozpočtů,

 

f) projednává a schvaluje:

 

v období mezi řádnými valnými hromadami výsledky hospodaření včetně jejich rozdělení finančních prostředků; zprávu o hospodaření za tříleté období  předkládá  řádné Valné hromadě,

 

návrhy na zřizování či rušení odborných a zájmových sekcí, příp. jiných organizačních složek Asociace,

 

návrhy na zřizování, změnu a rušení účasti Asociace v jiných organizacích,

 

jmenuje a odvolává  výkonného  ředitele asociace,

 

rozhoduje o majetkových účastech Asociace,

 

 -    stanovuje mzdu a odměny výkonnému řediteli,

 

 -    schvaluje  mzdové podmínky zaměstnanců sekretariátu,

 

 

 

rozhoduje o pořízení a prodeji, popř. o pronajímání nemovitostí pro účely Asociace,

 

rozhoduje o udělení čestného členství v Asociaci  fyzickým  osobám, u nich  rovněž o čestném členství v představenstvu,

 

schvalovat na návrh výkonného ředitele vnitřní předpisy Asociace, jako jednací řád

 

představenstva, organizační řád, podpisový řád, spisový a archivní řád, popř. další,

 

dává podněty a usměrňuje činnost prezidenta, viceprezidentů a stanovuje úkoly sekretariátu

 

Asociace,

 

vše, co je v jiných ustanoveních Stanov představenstvu vyhrazeno.

 

(4) Funkce prezidenta, viceprezidenta/ů a členů představenstva je čestná;

 

(5) Představenstvo odpovídá za veškerou svoji činnost Valné hromadě.

 

 

 

 

 

                                            Jednání představenstva

 

                                                        § 17

 

 

 

(1) Představenstvo se schází nejméně jednou za tři měsíce, mimořádně i dle potřeby. Představenstvo

 

svolává prezident, popř. z jeho pověření viceprezident či  výkonný  ředitel. Na písemnou žádost kteréhokoliv člena představenstva musí svolat jednání, a to nejpozději do 15 kalendářních dnů od doručení takové žádosti, která musí být odůvodněna a obsahovat návrh pořadu jednání.

 

(2) Jednání představenstva je usnášeníschopné jen tehdy, je-li přítomna nadpoloviční většina členů.

 

Pro platnost usnesení představenstva je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů

 

představenstva.

 

(3) Jednání řídí prezident, popř. prezidentem pověřený viceprezident. O průběhu a usnesení z jednání se sepisuje zápis, který podepisuje předsedající . Hlasoval-li některý z členů představenstva jinak než většina, jeho odchylné mínění, pokud o to požádá, musí být zaznamenáno v zápise.

 

(4) Jednání představenstva se  účastní  výkonný ředitel,  předseda Dozorčí rady (či jím pověřený

 

člen DR).

 

(5) Na jednání představenstva lze přizvat hosta, popř. vyhovět žádosti hosta o účast na jednání

 

představenstva.

 

(6) Členové představenstva jsou povinni při výkonu své funkce jednat s náležitou péčí a zachovávat

 

mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo

 

způsobit Asociaci škodu nebo poškodit její pověst. Tato povinnost trvá i po zániku členství

 

v představenstvu.

 

(7) Tyto náležitosti a další pravidla jednání představenstva specifikuje jeho jednací řád. Jednací řád

 

stanoví způsob projednávání návrhů a stanovisek představenstva a v mimořádných případech,

 

odsouhlasených prezidentem nebo viceprezidenty umožňuje též projednání „per rollam“.

 

 

 

 

 

                              Dozorčí rada, postavení, organizace a pravomoc

 

                                                         § 18

 

 

 

(1) Dozorčí rada (DR) je nejvyšší kontrolní a revizní orgán Asociace, který je volen a odvoláván přímo Valnou hromadou Asociace. Členem DR nemůže být člen představenstva a zaměstnanec Asociace.

 

(2) Funkční období DR je tříleté. Funkční období člena DR neskončí dříve, než je zvolen nebo kooptován za dosavadního člena nový člen. Opětovná volba je možná.

 

(3) DR je tří členná a zpravidla odráží složení členské základny. Ze svých členů volí a

 

popřípadě odvolává předsedu DR. Předseda či jím pověřený člen má právo zúčastnit se jednání představenstva Asociace a zde uplatňovat své připomínky a požadovat informace/vysvětlení. Při uvolnění místa člena DR během volebního období lze kooptovat maximálně 2 nové členy.

 

(4) DR jako celek, jakožto i její jednotliví členové, jsou při výkonu své funkce oprávněni kontrolovat,

 

zda se činnost Asociace uskutečňuje v souladu s platnými právními předpisy, Stanovami Asociace a

 

usneseními valných hromad.

 

(5) DR a její členové mají právo nahlížet do veškerých dokladů Asociace včetně účetních, finančních a mzdových a vyžadovat si informace/vysvětlení od zaměstnanců sekretariátu, členů

 

představenstva, ti jsou povinni tyto informace/vysvětlení bez odkladu poskytnout.

 

DR je oprávněna přezkoumávat hospodaření Asociace vč. účetní evidence a vyjadřovat se k návrhu

 

roční účetní závěrky a k návrhu rozpočtu Asociace.  Toto vyjádření v písemné formě předkládá

 

DR Valné hromadě svazu či hodnotící konferenci. Bez jejího písemného vyjádření není možné

 

roční účetní závěrku a rozpočet předložit Valné hromadě či hodnotící konferenci Svazu. DR

 

kontroluje plnění usnesení přijatých Valnou hromadou, dohlíží na finanční hospodaření

 

 a na správu majetku Asociace. Dále kontroluje stav členské základny Asociace, správnost a

 

úplnost plateb členských příspěvků a úhrad za služby. DR je oprávněna se vyjadřovat ke všem

 

materiálům předkládaným na Valnou hromadu Asociace.

 

(6) DR je oprávněna (např. v případě, kdy představenstvo nezjednalo nápravu zjištěných nedostatků)

 

požádat představenstvo Asociace o svolání mimořádné Valné hromady, představenstvo je povinno

 

takovéto písemné žádosti DR vyhovět svoláním mimořádné Valné hromady nejpozději do 40

 

kalendářních dnů od obdržení takovéhoto požadavku.

 

(7) DR zpravidla jedná dvakrát ročně a ze svého zasedání pořizuje zápis. Jednání DR řídí její

 

předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda či předsedou pověřený člen DR. Při rovnosti hlasů

 

při hlasování rozhoduje hlas předsedajícího.

 

(8) Členové Dozorčí rady jsou povinni dodržovat podmínku mlčenlivosti uvedenou v těchto Stanovách

 

pod §19, bod (7).

 

(9) Funkce člena DR je čestná.

 

 

 

 

 

                                            Prezident a viceprezident Asociace

 

                                                               § 19

 

 

 

Prezident je vrcholným představitelem Asociace a přísluší mu:

 

a) jednat jménem Asociace při zásadních jednáních, při uzavírání partnerských dohod, při uzavírání

 

kolektivní smlouvy vyššího stupně, v oficiálním členství Asociace v jiných orgánech, popř. při

 

přejímání záštity u významných příležitostí, je-li o to Asociace požádána,

 

b) řídit činnost a jednání představenstva v souladu s jednacím řádem představenstva a

 

organizačním řádem Asociace,

 

c) vykonávat podpisové právo podle § 12 těchto Stanov a v souladu s podpisovým řádem schváleným představenstvem,

 

d) viceprezident vykonává svoji funkci ve smyslu bodu a) a v rozsahu pověření daného jim

 

představenstvem a organizačním řádem,

 

e) viceprezident vykonává pravomoci prezidenta ad a), b), c) v dohodě s prezidentem v době

 

nepřítomnosti prezidenta v sídle Asociace anebo v jednotlivých případech vrcholového

 

zastoupení Asociace, a to vždy ve vzájemné koordinaci.

 

 

 

 

 

               Čestný prezident, viceprezident, člen představenstva, člen Asociace

 

                                                            § 20

 

 

 

Představenstvo může jmenovat zasloužilého člena Asociace nebo významného představitele

 

podnikatelských kruhů čestným prezidentem, čestným viceprezidentem, čestným členem

 

představenstva nebo čestným členem Asociace.  O tomto jmenování informuje Valnou hromadu. Čestný člen se může zúčastnit jednání Valné hromady, čestný prezident, viceprezident a člen

 

představenstva se může účastnit jednání Valné hromady, popř. představenstva.

 

 

 

 

 

                                                Výkonný ředitel

 

                                                       § 21

 

 

 

a) řídí činnost sekretariátu Asociace v souladu s usnesením Valné hromady, Strategií činnosti Asociace, usneseními představenstva a vnitřními předpisy schválenými představenstvem; v době jeho

 

nepřítomnosti nebo z jeho pověření, je zastupován v intencích organizačního řádu sekretariátu

 

Asociace,

 

b) účastní se jednání představenstva Asociace,

 

c) jedná a má podpisové právo jménem Asociace ve smyslu § 12 Stanov a podpisového řádu Asociace,

 

d) uzavírá za Asociaci pracovně právní, občanskoprávní a obchodní smlouvy vztahující se k zajištění

 

hlavních úkolů Asociace (§ 4), ve vymezených oblastech (§ 12) a ve své působnosti a v působnosti

 

sekretariátu Asociace (§ 22 a § 23); v případech uvedených v §12 je tak oprávněn činit na základě

 

písemné plné moci,

 

e) navrhuje    představenstvu  mzdové podmínky zaměstnanců sekretariátu a je vůči nim v postavení vedoucího zaměstnance,

 

f) prostřednictvím zaměstnanců sekretariátu spravuje majetek Asociace.

 

 

 

                                          Sekretariát Asociace

 

                                                    § 22

 

 

 

Sekretariát Asociace

 

a) tvoří  odborní a administrativní zaměstnanci sekretariátu řízení výkonným  ředitelem,

 

organizačně a provozně zajišťující úkoly a činnost Asociace, včetně plnění jejího poslání. Vnitřní

 

uspořádání a dělbu práce stanoví organizační řád Asociace; na jeho podkladě určuje výkonný ředitel pracovní náplně zaměstnanců,

 

b) zabezpečuje činnosti Asociace vyplývající z jeho základního poslání, zejména plní úkoly ve výkonných oblastech: organizační, koordinační, informační, mediální, legislativní, vzdělávací,

 

poradenské a dalších,

 

c) vytváří organizační a administrativní zázemí pro činnost orgánů a organizačních složek Asociace,

 

d) soustavně pečuje o rozvoj členské základny Asociace a o její vzájemné kontakty s orgány Asociace.

 

 (3) Sekce si pro svoji organizační strukturu a činnost mohou stanovit vlastní pravidla,

 

která nesmějí být v rozporu se Stanovami Asociace.

 

 

 

                                         Hospodaření Asociace

 

                                                   § 23

 

 

 

Finanční zdroje Asociace jsou:

 

a) povinné příspěvky řádných a přidružených členů  (partnerů)  Asociace ve výši, kterou schvaluje Valná hromada  na příslušné volební období,

 

b) dobrovolné  příspěvky  a dary,

 

c) ostatní příjmy z individuálně smluvně dojednaných služeb poskytovaných Asociací, vč. příjmů

 

z projektů, grantů atp.,

 

d) příjmy z podnikatelské činnosti a majetkových účastí Asociace.

 

 

 

                                                         Majetkové ručení

 

                                                                 § 24

 

 

 

Asociace odpovídá za své závazky celým svým majetkem. Členové neručí za závazky Asociace.

 

 

 

                                                          Roční závěrka

 

                                                                  § 25

 

 

 

Asociace vede účetnictví a sestavuje účetní závěrku ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a

 

v souladu s příslušnými prováděcími předpisy ministerstva financí.

 

 

 

                                                 Zrušení Asociace a likvidace

 

                                                                § 26

 

 

 

O zániku Asociace včetně způsobu likvidace, určení likvidátora a majetkovém vypořádání rozhoduje

 

Valná hromada Asociace dvoutřetinovou většinou přítomných nebo zastoupených členů na Valné

 

hromadě Asociace. Ustanovení obchodního zákoníku upravujícího likvidaci obchodních společností se přiměřeně použije na likvidaci Asociace.

 

 

 

                                                   Ustanovení závěrečná

 

                                                            § 27

 

 

 

(1) Stanovy Asociace nabyly účinnosti dnem schválení Valnou hromadou

 

 Asociace tj. 21. 10. 1993

 

(2) Změny Stanov Asociace byly schváleny Valnými hromadami dne 25. 2. 1999, 21. 3. 2001, 4 .4. 2007 a 14. 3. 2012.

 

(3) Poslední změna Stanov  Asociace byla schválena Valnou hromadou Asociace  dne  10. 4. 2013 a ke stejnému dni nabyla účinnosti.

Partneři

Rychlý kontakt
Asociace obchodu voda - topení z.s.
Durďákova 5, Brno 613 00
 
IČO: 60433795
DIČ: CZ60433795
V obchodním rejstříku je zapsána pod spisovou značkou L 5449, Městský soud v Praze.
Kontaktní kancelář:
Popůvky 404, Troubsko 664 41
GPS: 49.1806250N, 16.4893833E

E-mail: info@aovt.cz
frame-scrollup